Kompostování, kompostárna

Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu (BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů (za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad (BRO) na kompost. Jedná se o aerobní proces přeměny organických materiálů vlivem mikrobiální aktivity na kompost. Při kompostování hraje důležitou roli surovinová skladba, přesněji poměr uhlíku a dusíku (C:N), dostatečné množství strukturního materiálu, které dovolí přístup kyslíku, přítomnost mikroorganizmů a vhodná vlhkost kompostu.

Biologicky rozložitelné odpady

Odpady biologického původu jsou v komunálním odpadu kvantitativně významnou skupinou odpadů a způsob nakládání s nimi může pozitivně nebo negativně ovlivnit základní složky životního prostředí. Převážná část těchto je předurčena k látkovému nebo materiálovému využití. Obsahují rostlinné živiny a organické látky, které je možno stabilizovat a výhodně uvádět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo - kompost. Bioodpady se mohou také zpracovávat technologií anaerobní digesce, při které kromě organického hnojiva - digestátu vzniká další produkt - bioplyn, který je vhodný k výrobě elektrické energie, tepla a motorového paliva.

Biologicky rozložitelné komunální odpady je třeba separovaně sbírat, látkově nebo energeticky využívat a omezovat jejich ukládání na skládky, kde jsou zdrojem skleníkového plynu methanu a výluhů v průsakových vodách.      (zdroj: www.mzp.cz)

Kde nás najdete ?

od Třebíče: silnice I/23, cca 100 m za odbočkou na Vícenice odbočit doprava (cca 2 km před Náměští nad Oslavou)

od Brna: silnice I/23, 2 km za Náměští nad Oslavou, před odbočkou na Vícenice odbočit doleva

 

Vzhledem k častým dotazům upřesňujeme, že naše kompostárny fungují v běžných provozních hodinách pro příjem bioodpadu i prodej zahradních substrátů, jen prosíme všechny o přístup adekvátní situaci s ohledem na zdraví zákazníků i našich zaměstnanců.

Děkujeme.

 

 

Ředitel: Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

tel: 602 723 849

Obchodní zástupce: Ing. Hana Blechová

tel: 724 911 213

Technik kompostárny: Zdeněk Sedlák

tel: 602 772 964

 

e-mail: info@fertia.cz

Mapa - kompostárna Náměšť

Pracovní doba

 Úterý

Středa

 

Pátek

 

Prosinec - Únor

 

 7.00 - 15.00

 7.00 - 17.00 

(Listopad  8.00 - 16.00)

 7.00 - 15.00

 

 - dle telefonické dohody